ഓരോ വിഭാഗത്തിലും നല്‍കിയിട്ടുള്ള ബ്ലോഗുകളുടെ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു വായിക്കാവുന്നതാണ് . 
ഇത്രയും ബ്ലോഗുകള്‍ എളുപ്പത്തില്‍ കണ്ടു പിടിക്കുന്നതിനു 

ഈ ബ്ലോഗ്‌ താങ്കളുടെ web browser ഇല്‍ adress ബാറിനു സമാന്തരമായി കാണുന്ന നക്ഷത്രത്തിന്റെ അടയാളത്തില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു bookmark toolbar ഇല്‍ bookmark ചെയ്യുക .(mozilla ഉപയോഗിക്കുന്നവര്‍ )

internet explorer ഉപയോഗിക്കുന്നവര്‍ toolbar -ഇല്‍ കാണുന്ന  favorites എന്നതില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക